Hva med dyrene under coronakrisen?

gris
Foto: Phoenix Han / Unsplash

«Coronakrisen fører til redusert dyrevelferd, og forskriftsendringer som ikke gagner dyrene» forteller Siri Martinsen, leder og veterinær i Dyrerettighets-organisasjonen NOAH. Hun trekker blant annet frem kravet om at dyrevelferds-inspektørene om bord på selfangstskutene fjernes som ett av flere eksempel den siste måneden.[1]

I tillegg har transporttiden for dyrene på vei til slakt blitt utvidet fra 8 til 10 timer, noe NOAH mener er bekymringsverdig. Transporten på vei til slakting er rapportert som en av de mest stressende delene av slakteprosessen for dyrene.[2]

portrett av Siri Martinsen
Siri Martinsen, leder og veterinær i NOAH. Foto: Bente Isefjær / NOAH

Mattilsynet er i dag de som har ansvaret for dyrevelferden i Norge. De har tidligere mottatt kritikk på at alvorlige brudd ikke er blitt avdekket på grunn av for sen oppfølging[3] og dyrevernorganisasjoner som NOAH er bekymret for at dyrenes helse og trygghet ikke blir ivaretatt under coronakrisen.

Torunn Knævelsrud, leder ved seksjon dyrevelferd i Mattilsynet, uttaler til Maxmedia at det ikke er grunnlag for å tro at dyrevelferden er blitt dårligere på grunn av den nåværende coronakrisen. Samtidig påpeker de at dyrevelferd er et av deres viktigste områder. Veterinær og president i veterinærforeningen Torill Moseng er i stor grad enig med Mattilsynet, og forteller at den kliniske praksisen hos veterinærer omtrent har vært det samme som før ringvirkningene av coronaviruset påvirket samfunnet vårt. Hun sier også at veterinærforeningen i dag ikke har noen rapporter om at dyr som trenger akutt hjelp ikke har fått det.

portrett av Torunn Knævelsrud
Torunn Knævelsrud, leder ved seksjon dyrevelferd i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

«Mattilsynet er ikke tilstrekkelig når det gjelder dyrevelferd» uttaler NOAH, som mener at en av Mattilsynets største utfordringer er at det er for lite straffereaksjoner for alvorlige lovbrudd mot dyrene.

Dette kan også Riksrevisjonen bekrefte. «For dårlig oppfølging fra Mattilsynet fører til at dyrelidelser får pågå for lenge» skriver Riksrevisjonen i sin tilsynsrapport fra 2018.[4] Martinsen er enig i tilsynsrapporten: «NOAH mener en av de største utfordringene ved Mattilsynet er at de i alt for liten grad straffeforfølger alvorlige lovbrudd mot dyr. Dette har vi påpekt i årevis».

portrett av Toril Moseng
Toril Moseng, veterinær og president i Den norske veterinærforeningen. Foto: Den norske veterinærforeningen

«Vanskjøtselssaker risikerer å pågå i flere tiår uten at det gripes inn for å hindre lidelse, og det er sjeldent at Mattilsynet anmelder grove lovbrudd. NOAHs erfaring er at det finnes mange eksempler på saker hvor Mattilsynets inngrep ikke har vært strenge nok, og den nylige gjennomgangen til Riksrevisjonen bekrefter dette»[5, 6, 7] forteller Martinsen.

Fakta:

 • Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan som sjekker at regjeringen gjør jobben sin.
 • Mattilsynet er et statlig forvaltningsorgan som «skal fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr».[8]
 • Mattilsynet er i dag de som sitter på makten til å sikre bedre levekår for dyr. Med andre ord er de det eneste organet vi har i landet som kan ivareta dyrenes helse og velvære, og ikke minst være et viktig talerør. Dyrepoliti har blitt etablert av regjeringen som et samarbeid med mattilsynet for økt dyrevelferd, men det har vist seg å være lite effektivt.
 • EFTAs overvåkingsorgan ESA og EU-kommisjonens veterinærkontor kritiserte allerede i 2009 Norge og mattilsynet for å ha gjort en dårlig jobb.[9]
 • NOAH har i årevis påpekt at vanskjøtsels-saker risikerer å pågå i flere tiår uten at det gripes inn for å hindre lidelse, og at Mattilsynet alt for sjeldent anmelder grove lovbrudd.

Kilder

 1. https://www.an.no/debatt/selfangst-uten-inspektorer-ma-stoppes/o/5-4-1186778
 2. https://www.aftenposten.no/okonomi/i/21yW4/boer-ikke-lammes-av-frykt-og-stress-paa-vei-til-slakteriet
 3. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/dOzLqj/kritiserer-mattilsynet-for-ikke-aa-stoppe-dyremishandling
 4. https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2019-2020/myndighetenes-innsats-mot-alvorlige-brudd-pa-dyrevelferdsloven-i-landbruket/
 5. https://www.nationen.no/leder/betimelig-innskjerping-fra-mattilsynet/
 6. https://www.aftenposten.no/norge/i/9zQmE/slakter-dyrevernet
 7. https://www.aftenposten.no/norge/i/R9L5O/eu-organ-kritiserer-norsk-matkontroll
 8. https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/
 9. https://www.aftenposten.no/norge/i/jB51z/hard-eu-kritikk-av-norsk-dyrehold